ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 เม.ย. 64 ถึง 04 เม.ย. 64 อบรม "ระบบการเขียนภาษามลายูถิ่นปัตตานี"
ผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 6 ท่าน คุณครูรพะดับชั้นปฐมวัยและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
01 เม.ย. 64 ถึง 02 เม.ย. 64 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จังหวัดตรัง
29 มี.ค. 64 ถึง 31 มี.ค. 64 ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านลำลอง โรงเรียนบ้านลำลอง
27 มี.ค. 64 ถึง 04 เม.ย. 64 กิจกรรมเรียนว่ายน้ำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
25 มี.ค. 64 ถึง 26 มี.ค. 64 กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ
25 มี.ค. 64 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
22 มี.ค. 64 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5
18 มี.ค. 64 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นปฐมวัย
16 มี.ค. 64 การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)

การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนบ้านลำลอง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
13 มี.ค. 64 สอบ O-NET
โรงเรียนบ้านนาทวี ฝ่ายวิชาการ
11 มี.ค. 64 กิจกรรมแนะแนวการศึกษา

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2565 โรงเรียนบ้านลำลองได้ทำการเปิดเรียนแบบ On site ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีทำการ swabs นักเรียนและคุณครูทุกท่าน ผลปรากฏว่าไม่พบผู้ติดเชื้อ