ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 มี.ค. 66 ส่งการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนบ้านลำลอง ปฐมพร
11 ม.ค. 66 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านลำลองจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านลำลอง โรงเรียนบ้านลำลอง