ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศการส่งผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.68 KB 84900
แบบประเมินคุณภาพการศึกษา
คู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.11 MB 84901
ไฟล์นำเสนอแนวทางการประเมิน_สมศ_การศึกษาขั้นพื้นฐานและวัตถุประสงค์พิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.47 MB 85148
ไฟล์นำเสนอแนวทางการประเมิน_สมศ_การศึกษาปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.22 MB 85220
คู่มือแนวทางการประเมิน COVID-19 ปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 721.41 KB 84898
ถามตอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.45 MB 85067
แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ Covid-19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.6 MB 84981
เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
แบบส้วมนักเรียนชาย4ที่49 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.03 MB 85138
แบบอาคารเรียน สปช.105-29 อาคาร 2 ชั้น 8 ห้องเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 85111
แบบบันทึกต่างๆ
แบบใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 41.77 KB 85109
แบบขออนุญาตออกนอกสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.29 KB 85210
แบบขออนุญาตไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 313.38 KB 85189
บันทึกการผลิตสื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 138 KB 85329
แบบบันทึกการสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 61.55 KB 85087