ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศการส่งผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.68 KB 146345
แบบประเมินคุณภาพการศึกษา
คู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.11 MB 146346
ไฟล์นำเสนอแนวทางการประเมิน_สมศ_การศึกษาขั้นพื้นฐานและวัตถุประสงค์พิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.47 MB 146593
ไฟล์นำเสนอแนวทางการประเมิน_สมศ_การศึกษาปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.22 MB 146665
คู่มือแนวทางการประเมิน COVID-19 ปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 721.41 KB 146344
ถามตอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.45 MB 146513
แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ Covid-19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.6 MB 146426
เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
แบบส้วมนักเรียนชาย4ที่49 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.03 MB 146583
แบบอาคารเรียน สปช.105-29 อาคาร 2 ชั้น 8 ห้องเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 146556
แบบบันทึกต่างๆ
แบบใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 41.77 KB 146554
แบบขออนุญาตออกนอกสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.29 KB 146655
แบบขออนุญาตไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 313.38 KB 146634
บันทึกการผลิตสื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 138 KB 146774
แบบบันทึกการสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 61.55 KB 146532