ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศการส่งผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.68 KB 95429
แบบประเมินคุณภาพการศึกษา
คู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.11 MB 65159
ไฟล์นำเสนอแนวทางการประเมิน_สมศ_การศึกษาขั้นพื้นฐานและวัตถุประสงค์พิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.47 MB 65158
ไฟล์นำเสนอแนวทางการประเมิน_สมศ_การศึกษาปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.22 MB 65163
คู่มือแนวทางการประเมิน COVID-19 ปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 721.41 KB 65160
ถามตอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.45 MB 65157
แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ Covid-19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.6 MB 68673
เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
แบบส้วมนักเรียนชาย4ที่49 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.03 MB 120684
แบบอาคารเรียน สปช.105-29 อาคาร 2 ชั้น 8 ห้องเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 120694
แบบบันทึกต่างๆ
แบบใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 41.77 KB 68668
แบบขออนุญาตออกนอกสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.29 KB 113714
แบบขออนุญาตไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 313.38 KB 115193
บันทึกการผลิตสื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 138 KB 115206
แบบบันทึกการสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 61.55 KB 115209