ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศการส่งผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.68 KB 146346
แบบประเมินคุณภาพการศึกษา
คู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.11 MB 146347
ไฟล์นำเสนอแนวทางการประเมิน_สมศ_การศึกษาขั้นพื้นฐานและวัตถุประสงค์พิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.47 MB 146600
ไฟล์นำเสนอแนวทางการประเมิน_สมศ_การศึกษาปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.22 MB 146672
คู่มือแนวทางการประเมิน COVID-19 ปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 721.41 KB 146345
ถามตอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.45 MB 146514
แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ Covid-19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.6 MB 146427
เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
แบบส้วมนักเรียนชาย4ที่49 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.03 MB 146590
แบบอาคารเรียน สปช.105-29 อาคาร 2 ชั้น 8 ห้องเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 146565
แบบบันทึกต่างๆ
แบบใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 41.77 KB 146555
แบบขออนุญาตออกนอกสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.29 KB 146656
แบบขออนุญาตไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 313.38 KB 146635
บันทึกการผลิตสื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 138 KB 146781
แบบบันทึกการสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 61.55 KB 146539