ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศการส่งผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.68 KB 138960
แบบประเมินคุณภาพการศึกษา
คู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.11 MB 138961
ไฟล์นำเสนอแนวทางการประเมิน_สมศ_การศึกษาขั้นพื้นฐานและวัตถุประสงค์พิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.47 MB 139208
ไฟล์นำเสนอแนวทางการประเมิน_สมศ_การศึกษาปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.22 MB 139280
คู่มือแนวทางการประเมิน COVID-19 ปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 721.41 KB 138959
ถามตอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.45 MB 139128
แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ Covid-19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.6 MB 139041
เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
แบบส้วมนักเรียนชาย4ที่49 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.03 MB 139198
แบบอาคารเรียน สปช.105-29 อาคาร 2 ชั้น 8 ห้องเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 139171
แบบบันทึกต่างๆ
แบบใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 41.77 KB 139169
แบบขออนุญาตออกนอกสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.29 KB 139270
แบบขออนุญาตไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 313.38 KB 139249
บันทึกการผลิตสื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 138 KB 139389
แบบบันทึกการสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 61.55 KB 139147