ภาพกิจกรรม
อบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในพื้นที่ชายแดนใต้ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบทวิ-พหุภาษาศึกษา(ระดับปฐมวัย-การประถมศึกษา)
วันที่ 3-4 เดือนเมษายน พ.ศ.2564 คุณครูชารีฝะ กาม่าสา คุณครูเรวดี ชูลิวรรฬี คุณครูทิพยมาศ ไฝเพ็ชร์ คุณครูปติมา สันนะกิจ คุณครูฟาดีล๊ะ สาแม และคุณครูฟาตีฮะห์ อาแว เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในพื้นที่ชายแดนใต้ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบทวิ-พหุภาษาศึกษา(ระดับปฐมวัย-การประถมศึกษา) เรื่องระบบตัวเขียนภาษามลายูถิ่นปาตานี ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2564,13:27   อ่าน 248 ครั้ง