ภาพกิจกรรม
การอบรมการทำสื่อและการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม canva และโปรแกรม OBS Studio
วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนบ้านลำลองจัดกิจกรรมผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยการจัดอบรมการทำสื่อและการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม canva และโปรแกรม OBS Studio ให้กับบุคลากรครูในโรงเรียน โดยมีทีมวิทยากรอบรมประกอบด้วยนายสุทัศน์ จันทรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครูวสันต์ ศรีสุวรรณโณ คุณครูฟาดีล๊ะ สาแม คุณครูธันย์ชนก โครธาสุวรรณ คุณครูอนัส หาหมานและนางสาวรจรินทร์ คงบุญ
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2564,20:02   อ่าน 156 ครั้ง