ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

อับดุลฮาหมัด โส๊ะหน่าย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

สุทัศน์ จันทรัตน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา