ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

ชารีฝะ กะม่าสา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

ทิพยมาศ ไฝเพ็ชร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

เรวดี ชูลิวรรฬี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1