กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กมลทิพย์ แก้วเจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เบอร์โทร : 0815437243

นาถลดา สุสานนท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0936316633
อีเมล์ : smalliga1994@hotmail.com

ประจบ รักษ์วงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0895997304

ยุวรีย์ สุขสวัสดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0980153691
อีเมล์ : bai.bebe@homail.com

ปัทมา สาและ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0811296958
อีเมล์ : bai.bebe@homail.com