ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

กมลทิพย์ แก้วเจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นาถลดา สุสานนท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

ประจบ รักษ์วงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

ยุวรีย์ สุขสวัสดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

ปัทมา สาและ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2