กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

จุลีย์พร ศักดิ์ยิ่งยง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0911673335
อีเมล์ : juleeporn.sak135@hu.ac.th

นาถลดา สุสานนท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0936316633
อีเมล์ : smalliga1994@hotmail.com

ธันย์ชนก โครธาสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
อีเมล์ : thuncha.1997@gmail.com

สายสุดา ทองคำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0819634867
อีเมล์ : saisudatongkam@gmail.com