ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

วสันต์ ศรีสุวรรณโณ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ปฐมพร ชาตะรักษ์
ครู คศ.1