กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฟาตีฮะห์ อาแว
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0980511385
อีเมล์ : Fateehah4137@gmail.com

ปติมา สันนะกิจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0879692418
อีเมล์ : som-or015@hotmail.com

ฟาดีล๊ะ สาแม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0872927313
อีเมล์ : fadeelahmayo@gmail.com