กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปติมา สันนะกิจ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0879692418
อีเมล์ : som-or015@hotmail.com