ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฟาตีฮะห์ อาแว
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

ปติมา สันนะกิจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

ฟาดีล๊ะ สาแม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1