ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ศิริมาดา สกุลคงจินดามณี
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ