กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

รุษณี สีเต็ม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0872860845
อีเมล์ : russanee0845@gmail.com

สุนีย์ ยอดศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0813889072