ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

สุนีย์ ยอดศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ