กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

สุนีย์ ยอดศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0813889072