ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

สวยหนะ หัดขะเจ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2